ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตรางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

ชื่อ มาลาตี จางวาง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 15 เลขประจำตัว 28303

E-mail: lovejonghyun2533@hotmail.com

Facebook: kimfar

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา