ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว สุทธิดา นามสกุล นวลพรม ชั้น ม.6/7 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 28309

E-mail mai1408@hotmail.com

Facebook Sanmaii Suttida

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา