ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

.........................................................................

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว หงษ์ฟ้า สีเงินยวง ชั้น ม.6/7 เลขที่ 26 เลขประจะตัวนักเรียน 28313

E-Mail : far_mylove43@hotmail.co.th

Facebook : Far Hongfar

ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา