ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*****************************************

เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอทพิวเตอร์

รหกัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวสุไรรัตน์ ต่อประโยชน์ เลขที่ 24 เลขประจำตัว 28357

E-Mail. gogo0746@hotmail.com

Facebook. facebook.com/surairat.toprayot

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล