ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซด์ประจำตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ น.ส.ปาฏลี หลงไหม เลขที่ 13 เลขประจำตัว 28522

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

Facebook : Choi Fifi-Petal

E-mail : kimmy_fefe13@hotmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

i