ยินดีต้อนรัเข้สู่เว็บไต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ


เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองใบ เลขที่ 8 เลขประจำตัว 30220

E-mail : Film_5477@hotmail.com

Facebook : ฟอฟิม เริ๊ฟปี้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล