ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตรางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

........................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุษกร ตันทเสนีย์ เลขที่10 เลขประจำตัว3022

E-mail: busakron4418@hotmail.com
Facebook: Bussakorn yui

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสตูลวิทยา