ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
28235
นายปุรเชษฐ์    เพชรกาฬ
ม.6/7
   
2
30213
นายพัชรพล    จันทร์เจ้า
ม.6/7
   
3
30214
นายวีระวัฒน์    โกมลหิรัญ
ม.6/7
   
4
30216
นางสาวกัลยา    โต๊ะมอง
ม.6/7
   
5
30217
นางสาวกิตติภา    พันสีมา
ม.6/7
   
6
28250
นางสาวชาลีฟ๊ะ    พันกาแด
ม.6/7
   
7
30219
นางสาวฐานิสรา    เกื้อกูล
ม.6/7
   
8
30220
นางสาวธัญญาลักษณ์    ทองใบ
ม.6/7
   
9
30221
นางสาวนอลิต้า    แจ้งศรี
ม.6/7
   
10
30222
นางสาวบุษกร    ตันทเสนีย์
ม.6/7
   
11
28440
นางสาวเบญจวรรณ    นวลช่วย
ม.6/7
   
12
28253
นางสาวปัทมา    เพ็ชรจำรัส
ม.6/7
   
13
28522
นางสาวปาฏลี    หลงไหม
ม.6/7
   
14
28254
นางสาวมนัสวิน    ดำหนู
ม.6/7
   
15
28303
นางสาวมาลาตี    จางวาง
ม.6/7
   
16
28348
นางสาวยลลดา    อังสุภานิช
ม.6/7
   
17
30224
นางสาววรรณนิษา    หมีนหมัด
ม.6/7
   
18
28444
นางสาววิภาวีย์    เดชณรงค์
ม.6/7
   
19
28260
นางสาววีรญา    หาดเนิน
ม.6/7
   
20
30226
นางสาวศิริลักษณ์    จันทรโสด
ม.6/7
   
21
28354
นางสาวสิริพร    จิตประพันธ์
ม.6/7
   
22
28309
นางสาวสุทธิดา    นวลพรม
ม.6/7
   
23
30228
นางสาวสุนิษา    แซ่ตัน
ม.6/7
   
24
28357
นางสาวสุไรรัตน์    ต่อประโยชน์
ม.6/7
   
25
28310
นางสาวเสาวคนธ์    ศิริโท
ม.6/7
   
26
28313
นางสาวหงษ์ฟ้า    สีเงินยวง
ม.6/7
   
27
30230
นางสาวอารอฟ๊ะ    ปองแท้
ม.6/7
   
28
28711
นางสาวฮามีดะฮ์    เตบสัน
ม.6/7
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]