เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือก

ประวัติส่วนตัว (ไทย)

ประวัติส่วนตัว (อังกฤษ)

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวสุพิชชญาภัค จันทศรีราช ชั้นม.6/1 เลขที่13 เลขประจำตัว 29023

E-mail Supichchayapak@hotmail.com

Facebook nanny Nlk

Website counter