เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย ศรุติ ยืนยง ชั้นม.6/1 เลขที่ 4 เลขประจำตัว 29224

E-mail: sarutyuenyong@gmail.com

Facebook:Sarut Yuenyong

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter