My Website

เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว (ไทย)

ประวัติส่วนตัว (English)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวรัตนพร โพธิ์ทอง

เลขที่ 17 รหัสประจำตัว29243

E-mail popzapgm@gmail.com

Facebook www.facebook.com/pop.ratanaporn

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม Website counter