เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
รายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

นางสาวสายพิรุณ ชูแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 24

เลขประจำตัวนักเรียน 29247

E-mail : pukkad_pgm@hotmail.com

Facebook : Pukkad Saypirun

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล