ตัดต่อสร้าง Bloggif

กรุณาเลือกรายการ

ประวัติส่วนตัว (ไทย)

ประวัติส่วนตัว (อังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย


ชื่อ นางสาว เสาวลักษณ์ นามสกุล สุกเผือก

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1    รหัสประจำตัว 29250

 E – mail : soavaluk_6699@hotmail.co.th

Facebook : เสาวลักษณ์  สุกเผือก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล