กรุณาเลือกรายการ
ประวัติส่วนตัว (ภาษาไทย)
ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
ตารางสอน
เพลงที่ชื่นชอบเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอคุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดยนางสาวณัฐชยา รัญเวศ
เลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เลขประจำตัว 23268
E-mail : Nannatchaya39@gmail.com
Facebook : Nan'zy Nanan
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล


Website counter