เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

              จัดทำโดย

              ภาพ

                   ชื่อ นางสาวบุสริน แก้วสลำ เลขที่ 14 ม.6/1

              เลขประจำตัว 29272

               E-mail : YB3buss@gmail.com

              Facebook : Bussarin Kaewsalam

               Line : ybnaaa

 

                เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

                รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                 เสอนครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

                โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter