ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

วัน/เวลา
08.30-09.20
9.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00
จันทร์

ค33201
ลียานา
224

IS3
เลิศศักดิ์
224

ว33241
จิรวรรณ
413

ว33201
อาบีบ๊ะ
246
ว33201
อาบีบ๊ะ
246
เลือกภาษา
ครูจีน/มาลายู
224/23
เสริมภาษา
A
224
อังคาร
ว33221
เกศริน
421
อ33101
ฉวีวรรณ
224
ค33201
ลียานา
224
ท33101
ปิยนันท์
224
ส33101
อาจารี
224
พุธ
ว33201
อาบีบ๊ะ
246
ง30217
วีระศักดิ์
138
ว33241
จิรวรรณ
413
อ33101
ฉวีวรรณ
224
ศ33101
จินดาวรรณ
ศ.4
พฤหัสบดี
ค33201
ลียานา
224
พ33101
อนิรุทธ์
สุข.1
อ33201
วิไล
224
แนะแนว
เมทนี
224
ศาสนา
อับ/ศิร
311/23
ว33221
เกศริน
421
กิจกรรมชุมนุม
ศุกร์
อ30205
C
224
จริยธรรม
หอประชุม
ค33201
ลียานา
224
ส33101
อาจารี
224
คุณธรรม
ง33101
อภิชัย
อุต.6
โครงงาน
บุญ/ลี/นา
224