เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

ประวัติส่วนตัว (ไทย)

ประวัติส่วนตัว (อังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

....................................

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอ

ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

นางสาว ภัทราภรณ์ ภาสโร

เลขประจำตัว29274 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1 เลขที่ 16

 

 

 

E-mail pattraporn96@gmail.com

Facebook: Pattraporn Pasaro

Line: tangmo169

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Website counter