เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกรายการ

 

ประวัติส่วนตัว ( ไทย )

ประวัติส่วนตัว ( อังกฤษ )

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวลลิตา กาญจนวงศ์ เลขที่ 18 เลขประจำตัว 29277

E-mail : tak_tengneung@hotmail.com

Facebook : ลลิตา กาญจนวงศ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter