เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว กรุณาเลือกรายการ

 

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา คอมพิวเตอร์

รหัส ง.30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ


ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว วิภาวดี หนูสงค์

ชั้นม.6 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 29278

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน สตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter