เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกรายการ

 

 

ประวัติส่วนตัว(ไทย)

ประวัติส่วนตัว(อังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวสุรีณา เทศอาเส็น เลขที่ 27

เลขประจำตัว 29280

E-mail nanongna0gmail.com

Facebook : sureena thed-arsen

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

 

Website counter