เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

ประวัติส่วนตัว(ภาษาไทย)

ประวัติส่วนตัว(ภาษาอังกฤษ)

ตารางสอน

เพลงที่ดิฉันชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง30217 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ...นางสาวสุดารัตน์ มโนสงค์

ชั้น...มัธยมศึกษาปีที่6/1 เลขที่26

เลขประจำตัว30547

E-mail ...junsudarat@gmail.com

Website counter