ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29213
นายธวัชชัย    ฆังคะมะโน
ม.6/1
   
2
29167
นายนภัทร    บินสอาด
ม.6/1
   
3
29217
นายปริญญา    อาดำ
ม.6/1
   
4
29224
นายศรุติ    ยืนยง
ม.6/1
   
5
29262
นายเศรษฐพร    นรากิจ
ม.6/1
   
6
28974
นายอัฟวานิส    แกสมาน
ม.6/1
   
7
29141
นางสาวกนกพร    เทพฉิม
ม.6/1
   
8
29265
นางสาวกมลา    หมันเร๊ะ
ม.6/1
   
9
29034
นางสาวกัลยรัตน์    ศรีมะหันโต
ม.6/1
   
10
29234
นางสาวกัลยาณี    สิริกาพันธ์
ม.6/1
   
11
30546
นางสาวจุฬารัตน์    ศรีสุวรรณ
ม.6/1
   
12
29268
นางสาวณัฐชยา    รัญเวศ
ม.6/1
   
13
29023
นางสาวสุพิชชญาภัค    จันทศรีราช
ม.6/1
   
14
29272
นางสาวบุสริน    แก้วสลำ
ม.6/1
   
15
29240
นางสาวเบญญาภา    รอดอยู่
ม.6/1
   
16
29274
นางสาวภัทราภรณ์    ภาสโร
ม.6/1
   
17
29243
นางสาวรัตนพร    โพธิ์ทอง
ม.6/1
   
18
29277
นางสาวลลิตา    กาญจนวงศ์
ม.6/1
   
19
29201
นางสาววัชราภรณ์    เมืองพิล
ม.6/1
   
20
29245
นางสาววันทนีย์    ควนเคี่ยม
ม.6/1
   
21
29202
นางสาววัลลี    วุ่นวงศ์
ม.6/1
   
22
29278
นางสาววิภาวดี    หนูสงค์
ม.6/1
   
23
29246
นางสาวศศิธร    แดงเจย์
ม.6/1
   
24
29247
นางสาวสายพิรุณ    ชูแก้ว
ม.6/1
   
25
29248
นางสาวสิริลักษณ์    กิมาคม
ม.6/1
   
26
30547
นางสาวสุดารัตน์    มโนสงค์
ม.6/1
   
27
29280
นางสาวสุรีณา    เทศอาเส็น
ม.6/1
   
28
29250
นางสาวเสาวลักษณ์    สุกเผือก
ม.6/1
   
29
29287
นางสาวอณัฐชา    บุญศรี
ม.6/1
   
30
30548
นางสาวอรญา    หลีเยาว์
ม.6/1
   
31
29286
นางสาวอลิสา    ด้วงคง
ม.6/1
   
32
29118
นางสาวอังคณา    สว่างเพชร
ม.6/1
   

จำนวนครั้งเข้าชม