เว็บไชต์ประวัติส่วนตัว

*******************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*******************

เว็บไชต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวสุไรยา หลงหัน เลขที่ 27 เลขที่ประจำตัว 29205

e-mail. suraiyalonghan527@gmail.com

facebook ya"a suraiya longhan

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Website counter