เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

*****************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*****************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ คุณครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายสมคิด อินรัศมี เลขที่ 6 เลขประจำตัว 29226

E-mail kid22257@gmail.com

facebook

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter