เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายอดิศร หลีอาซิม

ชั้น ม.6/2 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 29228

E-mail: adisorn0015@gmail.com

Facebook: Adisorn Lee-asim

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter