เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ
ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวภาวิณี เหตุมัน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

 

Website counter