เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

*****************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

***************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย ศักริทร์ นิลวรรณโณ เลขที่ 5 เลขประจำตัว 29261

E-mail- minsair442@gmail.com

Facebook - พี่มิน น๊ะจ๊

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter