เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

********************

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

*******************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นาย อภิสิทธิ์ หาโส๊ะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เลขประตัวนักเรียน 30552

E-mail : abhisit_deen@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/abhisit.deen

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียน สตูลวิทยา

Website counter