เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

My Profile

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

My Song

 

My Table

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวสุชาดา จันทะสะเร

ชั้น ม.6/2 เลขที่ 26 เลขประจำตัว 30561

: ano2539@gmail.com

: Anonoon Chantasare

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter