ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
30550
นายเฉลิมชนม์    มากมา
ม.6/2
   
2
30551
นายเฉลิมพล    รัตนวงศ์
ม.6/2
   
3
30665
นายนฤพนธ์    ชอบแต่ง
ม.6/2
   
4
30666
นายนลธวัช    หาญทะเล
ม.6/2
   
5
29261
นายศักรินทร์    นิลวรรณโณ
ม.6/2
   
6
29226
นายสมคิด    อินรัศมี
ม.6/2
   
7
29228
นายอดิศร    หลีอาซิม
ม.6/2
   
8
30552
นายอภิสิทธิ์    หาโส๊ะ
ม.6/2
   
9
29230
นายอมีนุลเลาะฮ์    หมาดทิ้ง
ม.6/2
   
10
29285
นางสาวกมลชนก    แย้มสุวรรณ
ม.6/2
   
11
29189
นางสาวชลิตา    อุมาจิ
ม.6/2
   
12
29190
นางสาวศรันภัทร    หลีวัง
ม.6/2
   
13
30555
นางสาวณัฐศิมา    สุวรรณกระวี
ม.6/2
   
14
29269
นางสาวณิชาภัทร    บุญโร
ม.6/2
   
15
29022
นางสาวนฤมล    จุลานุพันธ์
ม.6/2
   
16
29064
นางสาวนัสพร    สะทุน
ม.6/2
   
17
29193
นางสาวนาตาชา    มนูญดาหวี
ม.6/2
   
18
30556
นางสาวเบญจมา    ชูช่วย
ม.6/2
   
19
28935
นางสาวพรรณทิวา    วิริยะพัชรานนท์
ม.6/2
   
20
29151
นางสาวพัฒชรีดา    ไพจินดา
ม.6/2
   
21
29241
นางสาวภาวิณี    เหตุมัน
ม.6/2
   
22
29276
นางสาวเรวดี    เพชรศรี
ม.6/2
   
23
30558
นางสาววิภัสสร    หมานมานะ
ม.6/2
   
24
30559
นางสาวสิริพร    ห่อช่วย
ม.6/2
   
25
30560
นางสาวสิริยากร    คงแดง
ม.6/2
   
26
30561
นางสาวสุชาดา    จันทะสะเร
ม.6/2
   
27
29205
นางสาวสุไรยา    หลงหัน
ม.6/2
   
28
29073
นางสาวสุวารี    อิสายะ
ม.6/2
   
29
29251
นางสาวหยาดรุ้ง    หัสชัย
ม.6/2
   
30
30562
นางสาวอะซีเราะ    รังสรรค์
ม.6/2
   
31
30675
นางสาวภิญญ์สุประภา    หิตะคุณ
ม.6/2
   
32
30676
นางสาวศศินา    ดาเลาะ
ม.6/2
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]