เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*****************

เว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวจุฑาทิพย์ นะมะโน ชั้น ม.6/3

เลขที่ 8 เลขประจำตัว 28977

E-Mail : jutatip.pop@gmail.com

Facebook : จุฑาทิพย์ นะมะโน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter