เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

*************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวอรุนุช ใจเย็น ชั้น6/3 เลขที่ 22 เลขประจำตัว 28989

E-Mail Oranuch.tuu@gmail.com

Facebook รักไม่มี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล