เว็บไซต์ประวัติส่ว

นตัว

เลือกรายการคะ

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวเครือวัลย์ ภู่เซ่ง

ชั้น ม.6/3เลขที่ 7

เลขประจำตัว 29061


e-mail : genius.say_1@hotmail.com

 

Facebook kanomroo kubb

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter