เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาวโรสลีณา มนูญทวี เลขที่ 20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เลขประจำตัว 29112

 

E-Mail namanoontawee@gmail.com

Facebook Na'a Roseleena

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 

Website counter

.