เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

***********************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ-นามสกุล นายบัซลีย์ สนูวงศ์ เลขที่ 1 ชั้น ม.6/3 เลขประจำตัว 29130

E-mail bassalee@hotmail.co.th

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter