เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวอินทิรา นามสกุล ปานหลี ชั้น ม.6/3 เลขที่ 26 เลขประจำตัว 29207

E-Mail : stuene835@gmail.com

Facebook : Intira Panlee

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter