ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

***************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นายเมธา อักษรพันธ์ ชั้นม.6/3 เลขที่ 3

เลขประจำตัว 30679

E-mail : foremost309@hotmail.com

Facebook : Foremost Augsronpun

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทย อ.เมือง จ.สตูล