เว็ปไซต์นี้เป้นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กนกวรรณ หนูเล็ก ชั้นม.6/3 เลขที่ 4 เลขประจำตัว 30564

E-mail : taktan_kanokwan@hotmail.com/kanokwanzeed@gmail.com

Facebook : Kanokwan Noolak

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรวเรียนท สตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล

Website counter