เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว ตารางสอน เพลงที่ชอบบ

Website counter

 

d

s
s
s
s
sr
s

 

 

 

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

 

 

หรัส 33201 เทคโนลโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 6/3

 

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาว กิตติมา บูชาพันธ์

 

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่6/3 เลขที่ 5

 

เลขประจำตัว 30565

 

E-mail kittima_11_31@hotmail.com

 

Facebook อ.แอ้ตดออกดาว

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล