Myเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

 

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวโซไรดา หลำชู ชั้นม. 6/3 เลขที่ 12 เลขประจำตัว 30569

E-Mail : soriada456@hotmail.com

Facebook : ด.ดา ตดออกดา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter