เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา ง33201 เทคโนโ,ยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

 

 

นางสาวนิตยา เกอากะ ชั้นม.6/3 เลขที่15 เลขบัตรประจำตัว30572

E-mail : nittaya_56@hotmail.com

Facebook : ม.ไหม ตดออกดาว

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter