เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวอาธิญา องศารา ชั้นม.6/3 เลขที่ 24 เลขประจำตัว30577

E-mail tasatiya17@gmail.com

Facebook ต.ตัส ตดออกดาว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จังหวัดสตูล

Website counter