เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

***********************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ-นามสกุล นายดิชพงศ์ อุยา เลขที่ 30 ชั้น ม.6/3 เลขประจำตัว 31206

E-mail : affanny.5@gmail.com

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter