ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29130
นายบัซลีย์    สนูวงศ์
ม.6/3
   
2
29045
นายพนธกร    สวยดี
ม.6/3
   
3
29257
นายเมธา    อักษรพันธ์
ม.6/3
   
4
30564
นางสาวกนกวรรณ    หนูเล็ก
ม.6/3
   
5
30565
นางสาวกิตติมา    บูชาพันธ์
ม.6/3
   
6
29061
นางสาวเครือวัลย์    ภูเซ่ง
ม.6/3
   
7
28977
นางสาวจุฑาทิพย์    นะมะโน
ม.6/3
   
8
30566
นางสาวชารีน่า    เกตุมุณี
ม.6/3
   
9
30567
นางสาวซันมา    สลีมีน
ม.6/3
   
10
30568
นางสาวซารีน่า    ยีกาเซ็ม
ม.6/3
   
11
30569
นางสาวโซไรดา    หลำชู
ม.6/3
   
12
30570
นางสาวณีรณา    นวนชาวนา
ม.6/3
   
13
29270
นางสาวดวงกมล    ผุดผ่อง
ม.6/3
   
14
30572
นางสาวนิตยา    เกอากะ
ม.6/3
   
15
30573
นางสาวนุสรา    อาดำ
ม.6/3
   
16
30574
นางสาวนูริตา    แก้วสลำ
ม.6/3
   
17
29024
นางสาวปรียา    บุญราศรี
ม.6/3
   
18
29150
นางสาวพัชรินทร์    นันธิโย
ม.6/3
   
19
29112
นางสาวโรสลีณา    มนูญทวี
ม.6/3
   
20
30575
นางสาวโรสไอนี่    ขำนุรักษ์
ม.6/3
   
21
30576
นางสาวสุวนันท์    หะรีมาน
ม.6/3
   
22
28989
นางสาวอรนุช    ใจเย็น
ม.6/3
   
23
30577
นางสาวอาธิญา    องศารา
ม.6/3
   
24
30578
นางสาวอาหมี    กรมเมือง
ม.6/3
   
25
29207
นางสาวอินทิรา    ปานหลี
ม.6/3
   
26
30579
นางสาวอิศรา    โพธิ์กำเนิด
ม.6/3
   
27
30678
นางสาวนิดา    อาดำ
ม.6/3
   
28
30679
นางสาวฮันนาน    สำสู
ม.6/3
   
29
31206
นายดิชพงศ์    อุยา
ม.6/3
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5][ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7]