เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

***********************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่อชอบ

***********************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวซารีขอ ใจดี ชั้น ม.6/4 เลขที่ 10 เลขประจำตัว 29019

E-mail kow0888318219@gmail.com

Face Book sarikow jaidee

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter