เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

****************************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

****************************************

 

เว็บไซต์นี้เป็ส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัส ง33201

เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวนลินทิพย์ หอมขาว ชั้น ม6/4 เลขที่ 13 เลขประจำตัว 29063

E-mail gingnalintip@gmail.com

Faceboook Gïñg Gïg Kok

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter