เว็บไซค์ส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา คอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ

คุณครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว มิสวานี บินหมัดอมิน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 เลขที่ 27 รหัสประจำตัว 29198

E-mail Santa.miswanee@gmail.com
           Santa_loveyou@hotmail.com

facebook  Miswanee  Binmat-Amin

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียน สตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Website counter