เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

***********************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

***********************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ ยีละงู ชั้น ม.6/4 เลขที่ 23 เลขประจำตัว 29206

E-mail maipoozaza@gmail.com

Facebook : Mai Smile

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter