เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

********************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

******************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

ชื่อนางสาวอนุสรา พรหมาด ชั้นม.6/4 เลขที่ 24 เลขประจำตัว 29252

E-Mail anussara-38@hotmail.com

facebook Anussara Pornmad

ภาคเรียนที่ที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter