เว็บไซต์ส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคอมพิวเตอร์

รหัส(ง33201) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

คุนครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว ฉัตรสุภางค์ พลลิพัง ม.6/4 เลขที่ 8

Email : chatsupang@gmail.com

Facebook : Mine-melody crush

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล

Website counter